Predmet javne nabavke, načela i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama (ZJN) ne primenjuje

Predmet javne nabavke, načela i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama (ZJN) ne primenjuje

2. Predmet javne nabavke, načela i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama (ZJN) ne primenjuje


Predmet javne nabavke spada u opšte podatke o javnoj nabavci i govori nam o tome šta naručilac planira da nabavi. To može da bude nabavka dobara, radova u usluga, na primer, definisano na sledeći način - Predmet javne nabavke male vrednosti je: Nabavka računarske opreme, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Računarska oprema i materijal – 30200000; Personalni računari – 30213000

Načela javne nabavke definisana su Zakonom o javnim nabavkama, od člana 5. do člana 10.

Naručilac je u primeni ovog zakona obavezan da postupa na ekonomičan i efikasan način, da obezbedi konkurenciju, jednak položaj svih privrednih subjekata, bez diskriminacije, kao i da postupa na transparentan i proporcionalan način.

Javna nabavka ne sme da bude oblikovana sa namerom izbegavanja primene ovog zakona ili izbegavanja primene odgovarajuće vrste postupka javne nabavke ili sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili u nepovoljniji položaj.

Privredni subjekti dužni su da u izvršavanju ugovora o javnoj nabavci poštuju obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, kao i obaveze iz kolektivnih ugovora, odnosno odredbe međunarodnog prava vezanog za zaštitu životne sredine, socijalno i radno pravo.

Načelo ekonomičnosti i efikasnosti
Član 6.

Naručilac je dužan da nabavlja dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke, odnosno ekonomično trošenje javnih sredstava. Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i ugovor dodeli u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke. 

Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije
Član 7.

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili nepovoljniji položaj, a naročito ne može onemogućavati bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tehničkih specifikacija i kriterijuma za dodelu ugovora. Naručilac ne može da određuje uslove koji bi direktno ili indirektno značili nacionalnu, teritorijalnu ili ličnu diskriminaciju među privrednim subjektima. 

Načelo transparentnosti postupka javne nabavke
Član 8.

Naručilac je dužan da obezbedi transparentnost postupka javne nabavke poštujući obaveze iz ovog zakona. Načelo jednakosti privrednih subjekata 

Načelo jednakosti privrednih subjekata
Član 9.

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim privrednim subjektima. 

Načelo proporcionalnosti
Član 10.

Naručilac je dužan da javnu nabavku sprovede na način koji je srazmeran predmetu javne nabavke i ciljevima koje treba da postigne. Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, tehničke specifikacije, kriterijumi za dodelu ugovora i rokovi, kao i dokazi moraju da budu srazmerni obimu, prirodi i složenosti javne nabavke i ugovora koji proizlazi iz te nabavke.

Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje - izuzeci i pragovi

Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje definisani su Zakonom o javnim nabavkama, tačnije Članom 27. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na: 

 1. nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara;
 2. nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara, za potrebe diplomatskih misija, diplomatsko-konzularnih predstavništava i obavljanje drugih aktivnosti Republike Srbije u inostranstvu, kao i na nabavku radova za te potrebe čija je procenjena vrednost manja od 650.000.000 dinara; 
 3. nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz člana 75. ovog zakona čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara kada nabavku sprovodi javni naručilac, odnosno manja od 20.000.000 dinara kada nabavku sprovodi sektorski naručilac. 

U slučaju iz stava 1. ovog člana primenjuju se načela ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Izuzeci od primene zakona
Opšti izuzeci
Član 11.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na javne nabavke i konkurse za dizajn koje su naručioci obavezni da sprovedu, u skladu sa postupcima nabavki ustanovljenim:

 1. međunarodnim ugovorom ili drugim aktom na osnovu kojeg je nastala međunarodna obaveza, a koji je Republika Srbija zaključila sa jednom ili više trećih država ili njenih užih političko-teritorijalnih jedinica i koji se odnosi na dobra, usluge ili radove namenjene zajedničkoj implementaciji ili korišćenju od strane potpisnica;
 2. od strane međunarodnih organizacija.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na javne nabavke i konkurse za dizajn koji se sprovode, u skladu sa pravilima o nabavci koje određuje međunarodna organizacija ili finansijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u potpunosti finansira navedene nabavke i konkurse za dizajn.

Odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na:

 1. kupovinu i zakup zemljišta, postojećih građevinskih objekata i drugih nepokretnosti, kao i prava u vezi sa njima;
 2. kupovinu vremena za televizijsko, odnosno radijsko emitovanje, odnosno vremena za emitovanje programskih sadržaja, od pružaoca medijskih usluga;
 3. usluge arbitraže i sporazumnog rešavanja sporova;
 4. pravne usluge, i to:
  1. zastupanja naručioca od strane advokata u postupku arbitraže ili sporazumnog rešavanja spora u zemlji ili inostranstvu, kao i pred međunarodnom arbitražom ili međunarodnim telom za sporazumno rešavanje sporova;
  2. zastupanja naručioca od strane advokata u sudskom i drugom postupku pred sudovima ili drugim organima javne vlasti u zemlji i inostranstvu ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama;
  3. usluge pravnog savetovanja od strane advokata tokom pripreme za zastupanje u postupcima iz podtač. (1) i (2) ove tačke ili ako postoji jasan pokazatelj ili velika verovatnoća da će predmet na koji se savetovanje odnosi postati predmet tih postupaka;
  4. pravne usluge koje pružaju zakonski zastupnici ili staratelji ili druge pravne usluge čije je izvršioce izabrao sud ili su oni zakonom određeni za obavljanje određenih zadataka pod nadzorom suda;
  5. druge pravne usluge koje su povezane, čak i povremeno, sa vršenjem javnih ovlašćenja;
 5. usluge overavanja i potvrđivanja isprava koje pružaju javni beležnici;
 6. finansijske usluge u vezi sa izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i aktivnosti koje se sprovode u okviru Evropskog fonda za finansijsku stabilnost i Evropskog mehanizma za stabilnost;
 7. zajmove i kredite, bez obzira da li su u vezi sa prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata;