Značaj i modeli saradnje (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Značaj i modeli saradnje (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Građenje odnosa sa porodicom je u Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju [pdf, 0,2 MB]definisana na nivou jednog od principa predškolskog vaspitanja, principa otvorenosti.

Saradnju obrazovne ustanove sa roditeljima Zakon o osnovama sistema [pdf, 0,8 MB] pominje već u svom trećem članu, u kome se od škole traži efikasna saradnja sa porodicom radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja.

Škola i roditelji imaju obavezu da sarađuju posebno onda kad nastupe izmenjene okolnosti, u situaciji i uslovima u kojima dete i učenik žive (videti: Šta je pravedno obrazovanje?Odgovorno roditeljstvo). 

Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju [pdf, 0,3 MB], a veoma su slična i određenja u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju [pdf, 0,3 MB], škola ima program saradnje sa porodicom. Škola podstiče i neguje partnerski odnos sa roditeljima na principima međusobnog razumevanja, poštovanja i poverenja. 

Saradnja predškolske ustanove i porodice opisana su u Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa [pdf, 0,8 MB].

Kako je jedna od osnovnih funkcija institucionalnog predškolskog vaspitanja dopuna porodičnom vaspitanju, saradnja vrtića i porodice treba da ima mnoge oblike i kanale i da koristi raznovrsna sredstva. Obostrano informisanje, zajedničko sticanje znanja u vaspitanju dece i zajedničko življenje su neki od najvažnijih. 

Obostrano informisanje je intenzivno i raznovrsno (razgovori, „otvorena vrata”, panoi za obaveštavanje i poruke, individualni razgovori, novine i brošure za roditelje, kućne posete, izveštaji, kutije za sugestije, telefonski pozivi i sl). Zajednički se znanja stiču zajedničkim učešćem na radionicama, roditeljskim sastancima, panel diskusijama, predavanjima, seminarima, u savetovalištu za roditelje, raznovrsnim radnim grupama i sl. Učešće roditelja u radu predškolske ustanove i igri dece, volontiranje, učešće u priredbama i proslavama, izletima, zajednička soba za roditelje i vaspitače, zajedničko planiranje, pravljenje igračaka, zajedničke akcije, učešće u organizaciji života, zajednička druženja dece i roditelja samo su neki načini zajedničkog življenja. 

Razvijena strategija saradnje sa porodicom podrazumeva poznavanje realne situacije deteta i porodice, poznavanje mogućih oblika saradnje i veštine u njihovom realizovanju, načina motivisanja roditelja za saradnju (utvrđivanje potreba, informisanje, nenasilno uključivanje), veština komunikacije (aktivno slušanje, razrešavanje konflikata).

Što se tiče škole, ona je dužna da, u okviru svog školskog programa, razvije program saradnje sa porodicom. U tom delu svog školskog programa, škola definiše oblasti, sadržaj i oblike saradnje sa roditeljima. Oni obuhvataju detaljno informisanje, savetovanje, uključivanje u nastavne i ostale aktivnosti škole i konsultovanje u donošenju odluka oko bezbednosnih, nastavnih, organizacionih i finansijskih pitanja. Glavni cilj je da se, u što većoj meri, unapredi kvalitet obrazovanja i vaspitanja, kao i da se obezbede sveobuhvatnost i trajnost vaspitno-obrazovnih uticaja. Program saradnje sa porodicom je sastavni i obavezni deo školskog programa škole. 

Program saradnje sa porodicom obuhvata i organizaciju otvorenog dana škole svakog meseca, kada roditelji mogu da prisustvuju obrazovno-vaspitnom radu.

Škola i roditelji su partneri i u onom delu školskog programa koji se naziva program bezbednosti i zdravlja. Ovaj program obuhvata zajedničke aktivnosti škole, roditelja i lokalne samouprave koje su usmerene na razvoj svesti za sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja. 

Radi praćenja uspešnosti programa saradnje sa porodicom, na kraju svakog polugodišta, škola organizuje anketiranje roditelja u pogledu njihovog zadovoljstva programom saradnje sa porodicom i u pogledu njihovih sugestija za naredno polugodište. 

Mišljenje roditelja dobijeno kao rezultat anketiranja, uzima se u obzir u postupku vrednovanja kvaliteta rada škole. 

Navedena određenja se odnose i na osnovnu i na srednju školu, pošto su u ovom pogledu Zakon o osnovnom i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju gotovo sasvim podudarni.