Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures

Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures

Izdavač: Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013

U publikaciji Education and Training in Europe 2020 prikazani su glavni pravci kojima se planira osiguranje dostizanja evropskih strateških prioriteta do 2020. godine. Za posetioce ovog sajta, posebno nastavnike i roditelje, od neposrednog interesa mogu biti poglavlja koja se odnose na sprečavanje (ranog) osipanja učenika iz redovnog obrazovanja, posebno u osnovnoj školi (poglavlje 1) i razvoj veština i srednjeg stručnog obrazovanja za zapošljivost mladih (poglavlje 3). Nivo postignuća i kvalitet višeg obrazovanja (poglavlje 2) i učešće odraslih u celoživotnom obrazovanju (poglavlje 4) su teme koje možda nisu neposredno relevantne za roditelje, pa ni nastavnike, ali koje su zanimljive kao informacija šta je sve u Evropi predmet ukupne brige za kvalitet i efektivnost obrazovanja. Osim toga, ova poglavlja podsećaju da brinuti o obrazovanju znači brinuti za sve njegove segmente, jer jedni bez drugih ne mogu ni da se razmatraju kao delovi ili činioci kvalitetnog obrazovanja, kao i da je celoživotno obrazovanje i učenje i pred našim vratima i da, ni kao roditelji, a posebno kao nastavnici, ne možemo da smatramo da smo već naučili sve što treba da znamo. 

Takođe, ova publikacija je jedna od onih koje pružaju dobar uvid u način na koji se u Evropi formuliše, gradi i vodi obrazovna politika, koliko je i kako je ona oslonjena na objektivne podatke i pokazatelje, umesto na ideologiju, verovanja i uverenja, i u kojoj meri je rezultat konsultacija među važnim akterima i konsenzusa, a u kojoj opredeljenja u pojedinačnim zemljama i njihovim obrazovnim sistemima.

Po istim elementima sadržaja organizovana je i publikacija Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures u kojoj su izneti pojedinačni primeri mera obrazovane politike koje su u pojedinačnim zemljama, članicama Evropske unije, osmišljene, planirane i preduzete u cilju osiguranja strateških prioriteta i odgovora na njihove zahteve i očekivanja. To je dobra prilika da se vidi i šta čini Uniju, kad je reč o obrazovanju, i koliko prostora i slobode za vođenje vlastite obrazovne politike imaju nacionalni obrazovni sistemi zemalja Unije.

Raspoloženje prema Evropskoj uniji u našoj zemlji varira u zavisnosti od političkih prilika. Od činjenice da smo u ovom trenutku opet većinom na strani pridruživanja naše zemlje toj zajednici, važnije je to da smo se uvek osećali kao deo evropskog kulturnog, intelektualnog, obrazovnog prostora i da je to civilizacijski okvir u kome se i mi nalazimo i kome pripadamo. Ne može biti nekorisno da se, kao mogući budući građani Unije, upoznamo sa nekim elementima mehanizama kojima se u njoj obrazovanje razvija i usavršava. 

Preuzmite publikaciju Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures (pdf, 0,5 MB)