Letnje aktivnosti NARNS gradskih klubova

Letnje aktivnosti NARNS gradskih klubova

Pravedno obrazovanje (ne)dostupno svoj deci

Deca iz podzastupljenih kategorija, a posebno deca u Srbiji čiji su roditelji povratnici iz inostranstva i deca romske etničke manjine, suočena su sa nizom ograničavajućih faktora, kao što su pristup zdravstvu, obrazovanju, a tu je i problematika stanovanja, budućeg zaposlenja i životnog standarda. 

Prema iztraživanju UNICEF-a “MICS 6 Istraživanje višestrukih pokazatelja za 2019. godinu”, samo 7% dece uzrasta 3–4 godine iz romskih naselja pohađa program organizovanog obrazovanja u ranom detinjstvu. Iako je upis romske dece u obavezno obrazovanje u prethodnom periodu poboljšan i dostigao 92%, stopa završavanja osnovne škole među decom koja žive u romskim naseljima je samo 64%. Sa druge strane, samo 28% dece odgovarajućeg uzrasta (14–17 godina) pohađa srednju školu.

Pročitajte ovde šta je to pravedno obrazovanje (dužnosti, prava, odgovornosti)

Kada govorimo o povratnicima iz Nemačke i drugih zemalja, stopa napuštanja obrazovnog sistema je veoma visoka, od čega 18% dece-povratnika odgovarajućeg uzrasta ne pohađa osnovnu ili srednju školu, a čak 60% dece uzrasta do 7 godina ne pohađa školu uopšte.

Koji su razlozi za rano napuštanje školovanja?

Deca iz porodica-povratnika prekidaju školski napredak iz različitih razloga. Neka deca se, zbog čestih promena prebivališta, teško uklapaju u novu sredinu, druga nemaju kontinuitet u učenju zbog prekida školskih godina, dok se treća suočavaju sa nepriznavanjem odgovarajućeg obrazovnog nivoa po povratku u Srbiju. Ova deca, uključujući i Rome i Romkinje, suočavaju se još dodatno sa jezičkim barijerama, jer slabo ili uopšte ne poznaju srpski jezik, a dodatna poteškoća je što uglavnom potiču iz porodica kojima nedostaju društveni i ekonomski resursi, kako bi im pružili podršku neophodnu za njihov uspeh u školi, na fakultetu, u karijeri i životu. Ograničeni roditeljski angažman stvara prepreke za razvojni put deteta koji je temelj uspeha, dok se obuke o roditeljstvu retko pružaju.

Kako NARNS pristupa rešavanju ovog problema?

NARNS timovi koji se nalaze u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Leskovcu i Kraljevu pružaju podršku deci povratnicima, Romima i deci u riziku od ranog napuštanja školovanja i njihovim porodicama, tako što, osim savetodavne i informativne uloge (pružanje informacija o važnosti obrazovanja, upis u škole, afirmativne mere, itd.); imaju i ulogu pružalaca podrške, kao što je administrativna podrška u pristupu obrazovanju, organizovanje dopunske nastave i pružanje podrške u učenju, organizovanje časova srpskog jezika i matematike, organizaovanje radionica o roditeljstvu.

Koje konkretne aktivnosti su obeležile ovo leto?

Tokom juna naglasak je bio na radionicama profesionalne orijentacije, u skladu sa obrazovnim profilima koji su ponuđeni u lokalnim školama i gradovima i pripremi za završni ispit i upis u škole. Pripremnu nastavu za završni ispit organizovana je za 22 učenika i svi su uspešno završili školu. U julu i avgustu, naši timovi su organizovali različite događaje na otvorenom kako bi omogućili deci bolju pripremu za školu kroz vannastavne aktivnosti.

Leskovac, jun 2021, redovni čas srpskog jezika

Tim u Leskovcu je realizovao radionicu o javnom nastupu i govorno-dramskim tehnikama sa ciljem poboljšanja jezičkih kompetencija dece, verbalnog izražavanja i samopouzdanja, kao i pospešivanja socijalizacije i funkcionisanja u grupi.

Leskovac, jul 2021, radionica javnih performansa i dramskih tehnika

Leskovac, jul 2021, radionica javnih performansa i dramskih tehnika

U Kraljevu je fokus bio na bezbednosti i zdravlju dece kroz poučan rad sa roditeljima na radionici posvećenoj bezbednosti dece na rekama i bazenima. Deca su potom odvedena na izlet gde su imali časove u prirodi i plivanje.

Kraljevo, jul 2021, radionica za roditelje o bezbednosti dece na rekama i bazenima

Dvojac iz Novog Pazara, slično kao i tim iz Kraljeva, prvenstveno je radio u romskim naseljima, posebno pri organizovanju radionica sa roditeljima. Letnji period su iskoristili za podizanje jezičkih kompetencija dece (poznavanje srpskog jezika). Kroz različite radionice, podigli su kompetencije samih roditelja da identifikuju psiho-socijalne potrebe svoje dece i pruže adekvatan odgovor na njihove potrebe (kako zajedno sa decom napraviti raspored letnjih aktivnosti i koliko je pismenost roditelja važna u pružanju podrške deci u učenju).

Novi Pazar, april 2021, nastava za decu u osnovnoj školi

Beogradski tim se fokusirao na profesionalnu orijentaciju mladih i podršku adolescentima tokom letnjeg raspusta.

Tim u Zrenjaninu posebno je ponosan na školska postignuća đaka koja su uspešno završili osnovnu školu i upisali se u željene srednje škole. Radionice i vannastavne aktivnosti organizovali su u blizini romskih naselja, gde su decu pripremali za početak nove školske godine.

Zrenjanin, avgust 2021, Radionica za decu o pripremama za novu školsku godinu

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije NARNS zajedno sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru DIMAK sprovodi program „Podrška integracije dece u obrazovni sistem Srbije“ namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanja školovanja i njihovim porodicama. Projekat se realizuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj” (PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a koji je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Uključite se u kampanju korišćenjem heštegova: #ObrazovanjeZaSve i #NARNSobrazovanje.