Učenje i podučavanje (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Učenje i podučavanje (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Kvalitetno i uravnoteženo obrazovanje i vaspitanje, zasnovano na tekovinama i dostignućima savremene nauke i prilagođeno uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta i učenika predstavlja ambijent u kome bi, bar prema slovu zakona, u našim školama trebalo da se odvija proces učenja i podučavanja (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja [pdf, 0,8 MB]).

Isti zakon kaže i da se obrazovanje i vaspitanje odvijaju u demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj obrazovnoj ustanovi u kojoj se neguju otvorenost, saradnja, tolerancija, svest o kulturnoj i civilizacijskoj povezanosti u svetu, posvećenost osnovnim moralnim vrednostima, vrednostima pravde, istine, solidarnosti, slobode, poštenja i odgovornosti i u kojoj je osigurano puno poštovanje prava deteta, učenika i svih drugih učesnika. 

Obrazovanje je usmereno na dete i učenika i odvija se kroz raznovrsne oblike nastave, učenja i ocenjivanja kojima se izlazi u susret različitim potrebama deteta učenika, razvija motivacija za učenje i podiže kvalitet postignuća (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji se mogu naći na www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir).

Učenje i podučavanje uključuju i karijerno vođenje i savetovanje usmereno ka ličnom razvoju i obrazovnom i profesionalnom napredovanju (Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju). 

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, učenjem i podučavanjem treba da se dostignu sledeći ciljevi obrazovanja i vaspitanja: 

 1. pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, učenika i odraslog, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima;
 2. sticanje kvalitetnih znanja, veština i stavova koji su svima neophodni za lično ostvarenje i razvoj, inkluziju i zaposlenje i sticanje i razvijanje osnovnih kompetencija u pogledu komunikacije na maternjem jeziku, komunikacije na stranim jezicima, matematičke pismenosti i osnovnih kompetencija u nauci i tehnologiji, digitalne kompetencije, kompetencije učenja kako se uči, međuljudske i građanske kompetencije i kulturnog izražavanja;
 3. razvoj stvaralačkih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa;
 4. razvoj sposobnosti pronalaženja, analiziranja, primene i saopštavanja informacija, uz vešto i efikasno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija;
 5. osposobljavanje za rešavanje problema, povezivanje i primenu znanja i veština u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu radi unapređivanja ličnog života i ekonomskog, socijalnog i demokratskog razvoja društva;
 6. razvoj motivacije za učenje, osposobljavanje za samostalno učenje, učenje i obrazovanje tokom celog života i uključivanje u međunarodne obrazovne i profesionalne procese;
 7. razvoj svesti o sebi, samoinicijative, sposobnosti samovrednovanja i izražavanja svog mišljenja;
 8. osposobljavanje za donošenje valjanih odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, sopstvenog razvoja i budućeg života;
 9. osposobljavanje za rad i zanimanje stvaranjem stručnih kompetencija, u skladu sa zahtevima zanimanja, potrebama tržišta rada, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije;
 10. razvoj i praktikovanje zdravih životnih stilova, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti;
 11. razvoj svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, ekološke etike i zaštite životinja;
 12. razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, osećanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad i negovanje drugarstva i prijateljstva;
 13. razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina, za život u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava, prava na različitost i brizi za druge, kao i osnovnih vrednosti pravde, istine, slobode, poštenja i lične odgovornosti;
 14. formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti, razvoj ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanje svesti i osećanja pripadnosti državi Srbiji, poštovanje i negovanje srpskog jezika i svog jezika, tradicije i kulture srpskog naroda, nacionalnih manjina i etničkih zajednica, drugih naroda, razvijanje multikulturalizma, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine;
 15. razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti;
 16. povećanje obrazovnog nivoa stanovništva i razvoj Republike Srbije kao države zasnovane na znanju.

Učenjem i podučavanjem se, kroz ostvarivanje opštih ishoda obrazovanja, učenici osposobljavaju da:

 1. usvajaju i izgrađuju znanje, primenjuju i razmenjuju stečeno znanje;
 2. nauče kako da uče i da koriste svoj um;
  2a. ovladaju znanjima i veštinama potrebnim za nastavak školovanja i uključivanje u svet rada; 
 3. identifikuju i rešavaju probleme i donose odluke koristeći kritičko i kreativno mišljenje;
 4. rade efikasno sa drugima kao članovi tima, grupe, organizacije i zajednice;
 5. odgovorno i efikasno upravljaju sobom i svojim aktivnostima;
 6. prikupljaju, analiziraju, organizuju i kritički procenjuju informacije;
 7. efikasno komuniciraju koristeći se raznovrsnim verbalnim, vizuelnim i simboličkim sredstvima;
 8. efikasno i kritički koriste naučna i tehnološka znanja, uz pokazivanje odgovornosti prema svom životu, životu drugih i životnoj sredini;
 9. shvataju svet kao celinu povezanih sistema i prilikom rešavanja konkretnih problema razumeju da nisu izolovani;
 10. pokreću i spremno prihvataju promene, preuzimaju odgovornost i imaju preduzetnički pristup i jasnu orijentaciju ka ostvarenju ciljeva i postizanju uspeha (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Učenje i podučavanje se ostvaruju u pozitivnoj atmosferi koju, kao svoju obavezu, u obrazovnoj ustanovi zaposleni stvaraju svojim radom i ukupnim ponašanjem. Ovakvo određenje se nalazi u svim najvažnijim zakonima, Zakonu o osnovama sistema, kao i u zakonima o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Učenje i podučavanje se ostvaruju na osnovu programa obrazovanja i vaspitanja.

Predškolska ustanova razvija, donosi i ostvaruje programe vaspitanja i obrazovanja u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju, a mogu da se ostvaruju i drugi posebni i specijalizovani programi, u skladu sa potrebama i interesovanjima dece i roditelja, a prema mogućnostima predškolske ustanove i lokalne zajednice.

Izuzetno, u okviru predškolskog programa može da se, uz saglasnost ministra, ostvaruje prilagođen ili preuzet međunarodno priznat program iz vaspitno-obrazovnih programa drugih zemalja.

Osnovna i srednja škola ostvaruje školski program, a mogu da ostvaruju i: individualni obrazovni plan za učenike sa smetnjama u razvoju, individualni program srpskog jezika, odnosno jezika nacionalne manjine za učenike koji ne poznaju jezik na kome se izvodi nastava, školski program za muzičko i baletsko obrazovanje. Srednja škola, dodatno, ostvaruje i program specijalističkog i majstorskog obrazovanja, program obrazovanja za rad, programe stručnog osposobljavanja, obuke i druge programe. Osnovu za školski program u osnovnoj i srednjoj školi predstavljaju odgovarajući nastavni planovi i programi, u skladu sa utvrđenim principima i ciljevima obrazovanja i standardima postignuća.

Osnovne i srednje škole sa domom ostvaruju i vaspitni program.

Pripremni predškolski program ostvaruju predškolske ustanove, a izuzetno može da ga ostvaruje i osnovna škola, dok, takođe izuzetno, srednja škola može da ostvaruje predškolski program, program osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vaspitni program. Obrazovna ustanova može da ostvaruje i druge programe i aktivnosti ako su usmerene na unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada, povećanja kvaliteta i dostupnosti obrazovanja i vaspitanja.

Poseban deo učenja i podučavanja u osnovnoj i srednjoj školi odnosi se na profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje učenika.

U cilju praćenja individualnih sklonosti učenika i pružanja pomoći učenicima i njihovim roditeljima u izboru srednje škole i zanimanja, škola formira tim za profesionalnu orijentaciju.