Istraživanja

PISA 2018 – Izveštaj za Republiku Srbiju (pdf, 5,1 MB)
Fondacija za otvoreno društvo, Institut za psihologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta i Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja, 2019.


Who rules the schools? (pdf, 1,8 MB) 
Network of Education Policy Centers, 2016.

 

Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića (pdf, 1,0 MB) 
Dragana Pavlović Breneselović, 2015.

 

Ključni nalazi Međunarodnog istraživanja nastave i učenja – TALIS 2013 (pdf, 0,7 MB) 
OECD, 2013.

 

Student Performance in Mathematics, Reading and Science - PISA 2012 (pdf, 1 MB) 
OECD, 2013.

 

PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati – Podrži me, inspiriši me (pdf, 4,3 MB) 
Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za primenjenu psihologiju, 2013.

 

Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011 (pdf, 1,2 MB) 
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 2012.

 

Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja (pdf, 0,5 MB) 
Jelena Vranješević, 2012.

 

PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati – Nauči me da mislim, nauči me da učim (pdf, 1,7 MB) 
Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za primenjenu psihologiju, 2010.

 

Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora (pdf, 0,7 MB) 
Jelena Vranješević, 2010.

 

Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi – Stavovi direktora (pdf, 0,8 MB)
Fakultet za obrazovanje Univerziteta u Ljubljani, 2009.


Knowledge and Skills for Life – PISA 2000. (pdf, 2,9 MB) 
OECD, 2001.

 

Koristi od saradnje porodice i vrtića/škole (pdf, 0,6 MB) 
Dragana Pavlović Breneselović 

 

Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji 2016. (pdf, 1,5 MB) 
Aleksandar Bogdanović i Dejana Razić-Ilić 

Priručnici i vodiči

Priručnik „Hrana u školi, ko da odoli?” (pdf, 1,2 MB)
Obrazovni forum, 2019.

 

Vodič za odeljenske starešine i vršnjačke medijatore – primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine (pdf, 0,6 MB)
Vesna Stanković, Tim za prava deteta, 2018.

 

Škola za početnike (pdf, 0,4 MB) 
Melita Ranđelović, Dušanka Nigrenji, Jelena Dobranić, Aleksandra Radević, 2016.

 

Prevencija segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregacija škola i odeljenja (pdf, 0,7 MB) 
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2016.

 

Korak napred u saradnji škole i roditelja – Vodič za odeljenske starešine (pdf, 5,9 MB) 
Pedagoško društvo Srbije, 2016.

 

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku (pdf, 13,7 MB) 

Liflet za roditelje/staratelje „Dodatna podrška detetu i učeniku” na srpskom i romskom jeziku (pdf, 0,4 MB) 

Liflet za roditelje/staratelje „Dodatna podrška detetu i učeniku” na mađarskom jeziku (pdf, 3,4 MB) 
Centar za socijalnu politiku, 2016. 

 

Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike (pdf, 6,0 MB) 
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, 2015.


Priručnik za prilagođavanje pristupa obrazovanju učenika iz osetljivih grupa sa primerima dobre pakse (pdf, 2,8 MB) 
Milena Jerotijević i Snježana Mrše, 2015.

 

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnovi učenja i nastave (radni nacrt) (pdf, 1,1 MB) 
Razvionica, 2015.

 

Vodič za nastavničko udruživanje (pdf, 2,0 MB) 
Savez učitelja Republike Srbije, 2013.

 

Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve! (pdf, 3,4 MB)
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, 2012.

 

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave, smernice i vodič za primenu (pdf, 4,8 MB) 
Razvionica, 2011.

 

Nasilje u školi (pdf, 1.1. MB) 
Jelena Žunić Cicvarić i Radovan Cicvarić, 2009.

 

Vodič kroz savet roditelja (pdf, 1,5 MB)
Užički centar za prava deteta, 2009.

 

Šta je danas bilo u školi? (pdf, 3,3 MB) 
UNICEF, 2008.

 

Autisam Speaks: Priručnik za prvih 100 dana (pdf, 1,1 MB) 
Autisam Speaks, 2008.

 

ADHD (pdf, 6,4 MB) 
Milena Kostić, 2005.

 

Modeli odnosa roditelja i škole/vrtića (pdf, 0,5 MB) 
Dragana Pavlović Breneselović

 

Škola za početnike na romskom jeziku (pdf, 1,7 MB) 

Škola za početnike na rumunskom jeziku (pdf, 1,8 MB) 

Škola za početnike na mađarskom jeziku (pdf, 1,8 MB) 

Škola za početnike na albanskom jeziku (pdf, 1,7 MB) 
Melita Ranđelović, Dušanka Nigrenji, Jelena Dobranić, Aleksandra Radević, 2016.

Propisi

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020 (pdf, 3,8 MB) 
Službeni glasnik RS, 2012.

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (pdf, 0,8 MB) 
Službeni glasnik RS, 2013.

 

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (pdf, 0,2 MB) 
Službeni glasnik RS, 2010.

 

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (pdf, 0,3 MB) 
Službeni glasnik RS, 2013.

 

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (pdf, 0,3 MB) 
Službeni glasnik RS, 2013.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Publikacije

Kako do kvalitetne dopunske nastave – oslonci za unapređenje i primeri dobre prakse (pdf, 1,3 MB) 
Centar za obrazovne politike, 2017.

 

Katalog asistivne tehnologije (pdf, 5,0 MB) 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2017.

 

Pregled uloga, funkcija i doprinosa nastavničko-roditeljskog organizovanja u Srbiji, regionu i svetu (pdf, 1,5 MB) 
Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF Srbija, 2016.

 

Participacija učenika i autoritet nastavnika (pdf, 0,3 MB) 
Jelena Vranješević, 2016.

 

Participacija i razvoj u adolescenciji (pdf, 0,3 MB) 
Jelena Vranješević, 2016.

 

Stručni komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije (pdf, 0,3 MB) 
Službeni glasnik, 2016.

 

Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches (pdf, 3,3 MB) 
Andreas Šlajher, 2015.

 

Razvoj socijalnih kompetencija u periodu srednjeg detinjstva (pdf, 0,2 MB) 
Jelena Vranješević, 2015.

 

Smernice za planiranje i pružanje adekvatne intersektorske podrške za inkluzivno obrazovanje u lokalnoj zajednici (predlog praktične politike) (pdf, 2,4 MB) 
Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, 2015.

 

Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive (pdf, 7,4 MB) 
Učiteljski fakultet u Užicu, 2014.

 

Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme, dva modela, jedna ili više stvarnosti (pdf, 0,6 MB) 
Dragana Pavlović Breneselović, 2014.

 

Guiding Principles for Learning in 21st Century (pdf, 3,5 MB) 
UNESCO International Bureau of Education i International School of Geneva, 2014.

 

Learning and competences for the 21st century (pdf, 0,1 MB) 
UNESCO International Bureau of Education

 

Nastavnička profesija za 21. vek - Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (pdf, 0,6 MB) 
Centar za obrazovne politike, 2013.

 

The School Principal As Leader: Guiding Schools To Better Teaching And Learning (pdf, 2,7 MB) 
The Wallace Foundation, 2013.

 

Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures (pdf, 0,5 MB) 
Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013

 

Karika koja nedostaje – Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu” (pdf, 2,3 MB) 
CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, 2013.

 

KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for key competences (pdf, 0,9 MB) 
David Peper, 2013.

 

Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije građana (pdf, 0,2 MB)
Aleksandar Baucal, 2013.

 

Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World (pdf, 4,1 MB) 
Andreas Šlajher, 2012.

 

Kontroverze učešća roditelja u odlučivanju u školi (pdf, 0,8 MB) 
Dragana Pavlović Breneselović, 2012.

 

Nastavnici kao lideri – kako do uspešne saradnje sa roditeljima (pdf, 0,5 MB) 
Jelena Vranješević, 2012.

 

Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance (pdf, 0,4 MB) 
Evropska komisija, 2012.

 

Assessment of Key Competences: Literature review, Glossary and Examples (pdf, 0,6 MB) 
Evropska komisija, 2012.

 

Teachers‘ Standards (pdf, 0,2 MB) 
Department for Education (United Kingdom), 2011.

 

Partnerstvo u obrazovanju (pdf, 0,2 MB) 
Dragana Pavlović Breneselović, 2010.

 

Pravim putem – okvir za program rada sa decom ranih uzrasta (pdf, 4,0 MB) 
Nacionalni savet Irske za program rada i ocenjivanje u školama i Inicijativa za inkluziku VelikiMali, 2009.

 

Doprinosi škole građenju partnerstva sa roditeljima (pdf, 0,3 MB) 
Nada Polovina, 2008.

 

Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework (pdf, 1,0 MB) 
Evropska komisija, 2007.

 

101 ideja za inovativne nastavnike (pdf, 0,8 MB) 
Majkrosoft, 2006.

 

Literacy Skills for the World of Tomorrow - Further results from PISA 2000 (pdf, 2,5 MB) 
OECD i UNICEF, 2003.

 

Učenje za 21. vek: rublike za planiranje i procenu aktivnosti učenja (pdf, 1,1 MB) 
ITL research i Microsoft Partners in Learning

 

Kompetencije za celoživotno učenje (pdf, 0,3 MB) 
Aleksandra Pejatović i Violeta Orlović - Lovren

 

Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika (pdf, 0,9 MB) 
Ljubica Chatman i Betsy Sparrow

 

Kritički pristup pitanju odnosa porodice i javnog obrazovanja (pdf, 0,5 MB) 
Dragana P. Breneselović

 

Socijalne uloge roditelja i nastavnika: različitost perspektiva (pdf, 0,5 MB) 
Dragana P. Breneselović

 

21st Century Learning Design Rubrics (pdf, 0,6 MB) 
ITL research i Microsoft Partners in Learning

 

Očevi u svetu danas: Pregled stanja na Balkanu (pdf, 3,0 MB) 
CARE International BalkansPomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.