Projekti

Ciljevi projekta: NARNS je sa novim ciklusom pružanja podrške deci za napredovanje kroz obrazovanje uključila celu porodicu, radeći ne samo na jačanju znanja i veština đaka, već i na osnaživanju njihovih roditelja kako bi adekvatno podsticali obrazovanje svoje dece, bili uključeni u proces obrazovanja i rad same škole.
Novi ciklus projekta je zasnovan na potrebi da svako dete ima pristup kvalitetnom obrazovanju, a posebno deca iz ugroženih grupa, kao što su đaci romske etničke grupe, a posebno devojčice, deca iz porodica povratnika iz inostranstva, deca sa migratornih tokova, deca iz porodica koje žive u siromaštvu, deca sa invaliditetom, ali i deca iz ruralnih sredina, koja se suočavaju sa izazovima u pristupu obrazovanju i školskom napredovanju, a samim tim imaju i ograničen pristup socijalnim, zdravstvenim i drugim relevantnim službama.
Kako bismo postigli ovaj cilj, tim stručnjaka NARNS-a realizovao je projektne aktivnosti u pet gradova: Beogradu, Kraljevu, Leskovcu, Novom Pazaru i Kikindi. Međutim, naša mreža roditeljsko-nastavničkih klubova u drugim gradovima (Čačak, Novi Sad, Sečanj, Subotica, Zrenjanin, Šabac, Niš) bili su na raspolaganju da pruže dalje podršku porodivcama bez obzira na mesto stanovanja, kako bismo obezbedili da svako dete kome je to potrebno može da ima obrazovanje po svojoj meri.
Donator: Projekat se realizuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj” (PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a finansira nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog BMZ.
Partner: DIMAK Srbija

septembar 2022 – jun. 2023 godine

Ciljevi projekta: NARNS je učestvovala u uspostavljanja dijaloga između civilnog i javnog sektora u okviru programa „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji je Beogradska otvorena škola pokrenula sa 19 partnerskih organizacija.
NARNS je tokom projekta „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu" doprinela da se u Čačku, Kraljevu i Zrenjaninu ostvari bolja saradnja aktera zaduženih za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, uspostavljene su tri radne grupe pri tri JLS koje su kreirale međuinstitucionlanu saradnju,  pilotirani su modeli tranzicije iz PU u OŠ i kreirano je stručno uputstvo za tranziciju. U Plan razvoja grada Kraljevo, implementirane su aktivnosti predviđene projektom. Uz podršku PU Zrenjanjin data je preporuka za inplementiranje Protokola o tranziciji svim vrtićima na teritoriji Grada Zrenjanina.
Realizovano je istraživanje o stavovima roditelja o kvalitetu obrazovanja pre, tokom i posle kovid pandemije.
Donator: Evropska unija
Partner: Beogradska otvorena škola

Trajanje: avgust 2021 - jul 2022. godine

Ciljevi projekta: Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije NARNS zajedno sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru DIMAK sprovodila je program „Podrška integraciji dece u obrazovni sistem Srbije“ namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanje školovanja i njihovim porodicama. Projektni tim je pružao podršku osobama koje su readmisijom vraćene u Srbiju u segmentu ostvarenja prava na školovanje dece i pružanja pomoći u procesu priznavanja stečenih diploma ili uverenja o nivou obrazovanja u inostranstvu. Program se sprovodio u saradnji sa klubovima roditelja i nastavnika, obrazovnim koordinatorima i pedagoškim asistentima u 5 gradova, u: Beogradu, Zrenjaninu, Kraljevu, Leskovcu i Novom Pazaru.
Donator: Projekat se realizuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj” (PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a finansira nemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog BMZ.
PartnerDIMAK Srbija

Trajanje: oktobar 2020 - novembar 2021. godine

Ciljevi projekta: Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnina - NARNS u partnerstvu sa Grupom MOST sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje kvaliteta, dostupnosti i pravednosti nastave na daljinu, kroz razvoj kompetencija nastavnika i roditelja kao kreatora bezbednog, pristupačnog okruženja za obrazovanje sve dece.
DonatorFondacija za otvoreno društvo (FOD)
PartnerGrupa MOST

Trajanje: jun 2020 - jun 2021. godine

Ciljevi projekta: Nosioci projekta su Gradski klubovi roditelja i nastavnika u pet gradova: Subotica, Zrenjanin, Šabac, Kikinda, Beograd. Cilj je nastavak saradnje i razvoj programa kojim bi Klubovi u saradnji sa školama i lokalnim samoupravama podigli kapacitete škola i lokalnih zajednica za inkluzivni pristup nastavi, unapređivanje obrazovnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, kroz stvaranje podsticajnog okruženja i pružanje dodatne obrazovne  podrške za učenike iz marginalizovanih grupa. Pored toga, težnja ka definisanju indikatora inkluzivnog obrazovanja, koji bi omogućili efikasniji monitoring i evaluaciju inkluzivnih praksi u celoj zemlji. Značajna za realizaciju samog projekta jeste saradnja ostvarena sa loklanim samoupravama i drugim organizacijama civilnog društva u ovim gradovima.
Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Partner:

Trajanje: 2021. godina

Ciljevi projekta: Prepoznavanje partnerstva između prosvetnih radnika i roditelja kao ključnog resursa u nacionalnim procesima razvoja obrazovnih politika i promocija ključnih kompetencija za celoživotno učenje i važnost njihovog razvoja u predškolskom uzrastu, uključujući i marginalizovane grupe. Razvijeni su održivi mehanizmi za informisanje roditelja, vaspitača i nastavnika o značaju rane pismenosti i uključivanje stručne javnosti o ovoj temi, naročito za najugroženije grupe dece. Uspostavljeni su mehanizmi za kontinuirani i održivi razvoj kapaciteta NARNS-a (Sekretarijata i članstva) za poboljšanje saradnje roditelja i nastavnika i uticaj na obrazovne procese, naročito za najugroženije grupe dece.
DonatorFondacija za otvoreno društvo (FOD)
Partner:

Trajanje: septembar 2020 - avgust 2022. godine

Ciljevi projekta: Jedanaest roditelja je prošlo trening za trenere (TOT) i realizovalo obuke u deset gradova. Za sada je obučeno oko 2.000 roditelja učenika osnovnih škola.
Donator: Save the Children

Trajanje:

Ciljevi projekta:

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Partner:

Trajanje:

Ciljevi projekta:

Donator: Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR)

Partner:

Trajanje:

Ciljevi projekta: Jačanje interkulturalne dimenzije obrazovanja u osnovnim i srednjim školarna u Srbiji (jačanje otvorenosti prema kulturnim različitostim i jačanje interkulturalnih vrednosti kao što su tolerancija, solidamost, antidiskriminacija) kroz aktivnosti obrazovnih institucija, predškolskih ustanova i Klubova nastavnika i roditelja u sledećim mestima: Subotica, Surčin, Novi Pazar, Beograd, Zrenjanin, Sečanj, Niš, Leskovac, Medveđa, Inđija, Kikinda, Vrbas, Čačak, Žitkovac, Bač, Bečej. Osnovan je i savetodavni odbor čiji je cilj da svojom ekspertizom doprinese postizanje i prevazilaženje izazova segregacije dece te stvaranje baze znanja iz oblasti interkulturalnih kompetencija koja su po prestanku projekta i dalje na raspolaganju NARNS članovima.

Donator:  Fondacija za otvoreno društ

Partner: Centar za obrazovne politike

septembar 2019 - maj 2020. godine

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta: Obrazovne institucije su, kako naziv projekta govori, podizale kapacitete nastavnika i uprave da apliciraju na projektne pozive. Održano je ukupno 11 obuka na teritoriji cele Srbije, u kojima je obučeno oko 350 polaznika iz više od 55 obrazovnih institucija.
Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU)

Partner:

Trajanje:

Ciljevi projekta:

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Partner:

Trajanje:


Nastavak projekta, tokom proleća 2019. godine podržalo MPNTR.

Ciljevi projekta:

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Partner:

Trajanje:

Ciljevi projekta:

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Partner:

Trajanje: