KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for key competences

KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for key competences

Autor: David Peper, 2013.

Onaj koga zanimaju najvažniji događaji koji su se, u pogledu ključnih komepetncija dogodili do jula 2013. na konceptualnom planu i u komparativnoj perspektivi treba da pogleda ovu publikaciju u kojoj su izneti rezultati pregleda reprezentativne literature koja se bavi pitanjima kompetencija.

Autor ovog pregleda je slična ispitivanja literature obavljao i ranije i to u relativno kratkim vremenskim razmacima, a rezultati tih pregleda su zanimali sve, od praktičara do tvoraca obrazovnih politika. To je verovatno i razlog što pregledi zahvataju široku lepezu aktuelnih pitanja u obrazovanju, od onih vezanih za kurikulum, do onih koji su u oblasti inicijalnog obrazovanja, pa čak i formalnog i neformalnog organizovanja nastavnika. Ipak, u središtu interesovanja su pitanja praćenja, vrednovanja i ocenjivanja. Ocenjivanje u obrazovanju autor vidi kao jedan od bitnih aspekata obrazovne reforme koja traje, jer se ocenjivanje nalazi u središtu mreže veza sa različitim drugim elementima (npr. kurikulumom), na čiju realizaciju u svakodnevnoj nastavnoj praksi može ozbiljno i da utiče.

Redosled razvojnih koraka podrazumeva da se najpre precizno definišu obrazovni ishodi, zatim da se unaprede metode za njihovu procenu i, najzad, da se usaglase svi elementi obrazovne politike koja se vodi u različitim segmentima sistema. Ovo je samo načelan, najgrublji opis tih koraka. U tekstu su njihovi ključni aspekti detaljnije razrađeni i to na način koji može da bude zanimljiv ne samo profesionalcima, već i svima drugima koji žele da o ovim važnim pitanjima obrazovanja budu informisani na podsticajan i kompetentan način.

Preuzmite publikaciju KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for key competences (pdf, 0,9 MB)