Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama

Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama

Izdavač: CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, 2013.
Autorke: Vesna Zlatarović i Milena Mihajlović

U publikaciji koja je pred Vama prikazana su iskustva stečena tokom sprovođenja projekta Karika koja nedostaje – Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu”.

Projekat je realizovao Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP Centar) uz podršku Programa za rani razvoj Fondacije za otvoreno društvo, London, u saradnji sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama o inkluzivnom obrazovanju. U skladu sa nalazima i potrebama, razvijen je model sveobuhvatne, sistematske, planirane i individualizovane podrške detetu sa teškoćama u periodu kada polazi u školu i prelazi u peti razred, praćenja sprovođenja podrške i procene ostvarenih rezultata. Model je primenjivan u obrazovnim ustanovama uključenim u projekat i u potpunosti je u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom, on pojašnjava korake u procedurama i opisuje učešće različitih aktera.

Publikacija je namenjena svima koji rade u obrazovanju jer su najstručniji i najodgovorniji za kreiranje politika i njihovo sprovođenje u praksi. Publikacija je namenjena i profesionalcima i aktivistima iz stručnih udruženja, udruženja roditelja, udruženja osoba sa invaliditetom – svima koji svojim znanjem i aktivizmom doprinose dobrobiti dece. 

Preuzmite publikaciju Karika koja nedostaje – Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu” (pdf, 2,3 MB)