Monitoring javnih nabavki

Monitoring javnih nabavki

Udruženja i zainteresovani građani, novinari, ponuđači, imaju potpuno pravo i mogućnosti da monitorišu postupke javnih nabavki i sve vrste javne potrošnju koju država ili neki drugi organ realizuju. Dokumentacija u vezi sa javnom potrošnjom, kakvi su i postupci javnih nabavki, nabavljena posredstvom Zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i dokumentacija koja je javno objavljena na platformama kakav je, recimo, Portal javnih nabavki, te dostupna svim zainteresovanim građanima, pa potom sve to upoređeno, daju mogućnosti za obavljanje monitoringa javnih nabavki.

Zainteresovani za monitoring javnih nabavki treba da krenu od osnovnih dokumenata, kakav je plan nabavki koji svaki naručilac mora da usvoji. Većinu dokumenata u postupcima javnih nabavki naručioci su u obavezi da objavljuju i redovno ažuriraju, ali je praksa pokazala da nije zgoreg zatražiti iste i posredstvom Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, pa ih uporediti. 

Dokumenti obuhvaćeni monitoringom i čija se kopija zahteva treba da budu sledeći: – Plan javnih nabavki; – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke; – Akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku; – Konkursna dokumentacija; – Ponude svih ponuđača; – Zapisnik o otvaranju ponuda; – Izveštaj o stručnoj oceni ponuda; – Odluka o izboru najpovoljnije ponude; – Ugovor o javnoj nabavci; – Aneksi ugovora o javnoj nabavci; – Odluka o obustavi postupka javne nabavke; – Zahtevi za zaštitu prava pred naručiocem i odluke naručioca o podnetim zahtevima; – Zahtevi za zaštitu prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i odluke o podnetim zahtevima; – Izveštaj o kvalitetu pribavljenih dobara, usluga ili radova. 

Pored planova nabavki, za analizu je poželjno raspolagati i finansijskim aktima naručioca kakav je budžet ili program rada, odnosno poslovanja, kao i kopije analitičkih kartica dobavljača za period na koji se monitoring odnosi. Takođe, od naručioca se može tražiti i spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama za konkretan period, sa podacima o: – predmetu nabavke; – procenjenoj vrednosti nabavke; – vrsti postupka koji je primenjen; – broju ponuđača koji je učestvovao u postupku javne nabavke; – datumu zaključenja ugovora; – ugovorenoj vrednosti nabavke; – datumu i vrednosti aneksa ugovora (ako je zaključen); – uloženim zahtevima za zaštitu prava. Na osnovu dobijenih odgovora može se utvrditi: – Da li planovi nabavki sadrže podatke predviđene Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; – Da li su realizovane nabavke predviđene planom nabavki; - Da li su za navedene nabavke odobrena sredstva budžetom ili finansijskim planom i da li je iznos zaključenih ugovora iznad predviđenog; – Da li pribavljena dobra, usluge ili radovi odgovaraju potrebama naručioca (na osnovu akta o sistematizaciji radnih mesta); – Da li se ugovori zaključuju sa istim ponuđačima kao u prethodnoj godini; – Da li je učestala primena postupaka u kojima se ograničava ili isključuje konkurencija; – Da li je cena pribavljenih dobara, usluga ili radova iznad uporedivih tržišnih cena; – Da li se često zaključuju aneksi ugovora kojima se prvobitni ugovor menja na štetu naručioca (viša cena, lošiji kvalitet pribavljenih dobara, usluga ili radova od prvobitno ugovorenih itd.); – Da li se i koliko često ulažu zahtevi za zaštitu prava.